Торк түлхүүр – TORQUE WRENCH

›  GEDORE Torque wrench

 мушгих моментын түлхүүр нь чангалах моментын хүчний хэмжих багаж юм.

›  ГЕДОРЕ үйлдвэрийн бүх төрлийн мушгих моментын түлхүүр бүр давтагдашгүй сериал дугаар болон DIN EN ISO 6789:2003 болон DIN EN ISO 6789:2017 part 2 стандартын Calibration certificate / тохирлын гэрчилгээтэй. Гэрчилгээ нь багажыг дагалдана.

›  DIN EN ISO 6789:2017 part 2* стандартын дагуу тохирлын гэрчилгээ нь уг багажыг анхны ашиглалтын хугацаагаас хойш 12 сараар, эсвэл 5 000 удаагийн ачаалал ашиглалтын хугацаанд хүчинтэйд тооцогдоно.

                  › Мушгих моментын түлхүүрийг үйлдвэрлэн шалгаж тохируулан тухайн өдрийн огноогоор тохирлын гэрчилгээ олгогддог. Багажыг анх ашигласан өдрөөс хойш 12 сар                                    гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг тооцно. Багаж хэрэглэгчдэд хүрэх хүртэл ашиглагдаагүй байх тул гэрчилгээний хүчинтэй хугацаанд нөлөөлөхгүй./Calibration certificate

›  Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дууссаны дараа түлхүүрийг хэмжилтийн итгэмжлэгдсэн байгууллагаар шалгуулан, тохируулж шинэчилсэн тохирлын гэрчилгээ авах                 шаардлагатай.

Та үргэлж багажныхаа нарийвчлалд найдаж чаддаг байх ёстой. Боолтыг зөв бөгөөд хяналттай чангалах нь найдвартай боолт холболтыг баталгаажуулдаг. Ингэснээр аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангадаг. Чангалах шаардлагтай боолт болгонд урьдчилан тогтоосон чангалах моментын хүчний өгөгдөл байдаг. Энэхүү өгөгдлийг хангахын тулд итгэмжлэгдсэн тохируулгын лабораторид мушгих моментын түлхүүр ба туршилтын этлон төхөөрөмж багажийг баталгаажуулжсан байх ёстой.

Related Posts